Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB)

De gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) is een gemeenschappelijke regeling van 7 deelnemende gemeenten en daarmee een openbaar lichaam. De regeling behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de participatievoorziening beschut werk als bedoeld in artikel 10b van de Participatiewet en het plaatsen van werkzoekenden (re-integratie), al dan niet met een arbeidsbeperking, bij werkgevers. Provalu is de uitvoeringsorganisatie die de verschillende modules voor de GR KDB uitvoert.

De GR KDB kent een modulaire opbouw waardoor gemeenten zelf beslissen of zij deelnemen aan één of meerdere modules. De gemeenten die deelnemen zijn: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Wassenaar. Alle zeven gemeenten nemen deel aan de module WSW. Aan de module beschut werk en re-integratie nemen vijf van de zeven gemeenten deel (Katwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk). De samenwerking tussen GR KDB en Provalu is geregeld in een aanwijzingsbesluit, een samenwerkingsovereenkomst en een jaarovereenkomst.

Bestuursvorm

Om de belangen van de aangesloten gemeenten te kunnen verwezenlijken, zijn de bevoegdheden van de colleges van de aangesloten gemeenten, voor zover de gemeente deelneemt aan de samenwerkingsmodule, uit de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet, t.a.v. beschut werken en arbeidsinschakeling, overgedragen aan het bestuur van de regeling.

Het bestuur van de GR KDB bestaat uit een voorzitter, algemeen bestuur en dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. De voorzitter is zowel voorzitter van het algemeen bestuur en als het dagelijks bestuur. De taken van de voorzitter, het algemeen en dagelijks bestuur en bijbehorende documenten zijn hier opgenomen.

Bestuursleden

Algemeen bestuur

Administratief werk

Aan het algemeen bestuur behoren de taken en bevoegdheden toe die in genoemde wetten aan de gemeente zijn opgedragen en alle bevoegdheden die bij of krachtens de GR KDB aan het algemeen bestuur en niet aan de voorzitter of het dagelijks bestuur zijn opgedragen. Het reglement van orde van het algemeen bestuur kunt u hier (link) inzien.

Dagelijks bestuur

De voorzitter en het dagelijks bestuur voeren de regeling uit, voor zover het algemeen bestuur hier niet mee is belast. Zij bereiden beslissingen van het algemeen bestuur voor en voeren deze uit. Het reglement van orde van het dagelijks bestuur kunt u hier (link) inzien.  

Gem. Hillegom   Dhr. van Rijn

Dhr. J.A. van Rijn

Voorzitter GR KDB  & wethouder gemeente Hillegom

Dennis Salman

Dhr. D.T.C. Salman

Lid algemeen bestuur, lid dagelijks bestuur & wethouder gemeente Noordwijk

Gem. Katwijk   Dhr. Soetendal

Dhr. E. Soetendal

Lid algemeen bestuur, lid dagelijks bestuur & wethouder gemeente Katwijk

Gem. Lisse   Mw. Langeveld

Mevr. J.A.C. Langeveld

Lid algemeen bestuur & wethouder gemeente Lisse

Gem. Oegstgeest   Wethouder Dhr. van Tongeren

Dhr. T. van Tongeren

Lid algemeen bestuur & wethouder gemeente Oegstgeest

Gem. Teylingen   Mw. Koek

Mevr. E. Koek

Lid algemeen bestuur & wethouder gemeente Teylingen

Gem. Wassenaar   Wethouder Ritske Bloemendaal

Dhr. R. Bloemendaal

Lid algemeen bestuur & wethouder gemeente Wassenaar

Vergaderdata

In kalenderjaar 2024 vinden de vergaderingen plaats op de volgende data.

8 februari 2024 (dagelijks bestuur)
12 maart 2024 (dagelijks bestuur)
4 april 2024 (algemeen bestuur)
25 april 2024 (dagelijks bestuur)
13 juni 2024 (dagelijks bestuur)
4 juli 2024 (algemeen bestuur)
26 augustus 2024 (dagelijks bestuur)
10 oktober 2024 (dagelijks bestuur)
15 december 2024 (algemeen bestuur)

Indien u een vergadering (digitaal) van het algemeen bestuur wilt bijwonen en/of het spreekrecht wilt uitoefenen, verzoeken wij u dit uiterlijk 1 dag van tevoren te melden bij het bestuurssecretariaat, bestuurssecretariaat@provalu.nl. Hier kunt u ook terecht wanneer u de stukken in papieren versie wilt inzien.

Notulen

Contact

Secretaris   Mw. Snuif

Secretaris GR KDB:
Mevr. Mr. A.E. (Annechien) Snuif

Bezoekadres
Nijverheidsweg 22
2215 MH Voorhout

Postadres
Postbus 43
2215 ZG Voorhout

Tel: 0252 26 21 01
bestuurssecretariaat@provalu.nl

Stel een vraag